ร่วมงานกับ DiTC

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจมาแล้วกว่า 10 ปี ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Marketing

เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการขาย
 2. หาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย
 3. พบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าทราบถึงข้อมูล
 4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย รายงานผลการออกตลาด สรุปผลการทำงานประจำสัปดาห์
 5. ติดตามสถานะของโครงการที่ขาย

คุณสมบัติ

 1. มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือการบริการลูกค้า หรืองานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาพิเศษ (ไม่ว่าจะเป็น Part-Time หรือ Full-Time ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ถ้ามั่นใจว่าเป็นคนเรียนรู้เร็วและมีความสามารถในการสื่อสารดี)
 2. สามารถพูดและเขียนภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. มีทักษะการนำเสนอที่ดีเยี่ยม และมีศักยภาพในการขาย
 5. มีทักษะการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 6. มีความอดทนสูง และรักการดูแลลูกค้า
 7. สามารถนำเสนองานกับลูกค้าและทีมได้
 8. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้
 9. หากมีความรุ้ด้านออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถใช้ MS Office ได้ดี

Digital Marketing

เจ้าหน้าที่การตลาดิจิทัล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ออกแบบข้อความ และเขียนบทความ ในสื่อ Online (Facebook,Line) และ Website
 2. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด Online
 3. วางแผนเพื่อพัฒนาการตลาดในสื่อ Social Network
 4. ประสานงานและสื่อสารงานด้านการตลาดภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ
 5. สร้างสรรค์ Content หลากหลายรูปแบบ ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ผลการตอบรับ
 6. ดูแลการตอบคำถามกับลูกค้า รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า ปรับแก้และสื่อสารกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาตามเวลาที่เหมาะสม
คุณสมบัติ
 1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี บุคลิกดี
 2. วุฒิศึกษาปริญญาตรี หรือ โท สาขา การตลาด หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 3. มีประสบการณ์ด้านการทำ online marketing
 4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 5. สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 7. สามารถเขียน Content ได้

Web Programmer

เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เขียนเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์
 
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย – หญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี , สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP , HTML
 4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ MySQL , CSS หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์
 5. หากมีประสบการณ์ใช้ CMS Joomla (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 6. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ , สามารถทำงานแบบทีมได้
 7. มีความคิดต่อยอด รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

Sales Executive

เจ้าหน้าที่ขาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เสนอสินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นโปรเจคของบริษัท ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ (IT Solutions) ให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 2. คิดโปรโมชั่นและแพ็คเกจ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ
 3. ประสานงานกับลูกค้าเก่า และสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 32 ปี
 3. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงานและมีวาทศิลป์ในการสื่อสาร
 4. สามารถวางแผนการขาย และมีเป้าหมายการทำงาน 
 5. มีการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
 6. มีความรู้ทางด้าน Hardware และ Software และระบบไอที (Network, Server, Database) เป็นอย่างดี
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้ (วันเสาร์เว้นเสาร์)

DiTC Services you can Trust.