เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ

เอกสารผนวกที่ 1

การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้า

การคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าคิดอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน (Time of Use Tariff : TOU Tariff) ประเภท 3.2.3 ตามหลักการคิดคำนวณจากการไฟฟ้านครหลวง อัตราตามตารางด้านล่างนี้

  On peak Off peak
ค่าพลังงานไฟฟ้า(บาท/หน่วย) 4.3297 2.6369
วัน/เวลา เวลา 9.00 – 22.00 น.
วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 22.00 – 09.00 น.
วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา
00.00 – 24.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์
วันแรงงานแห่งชาติ,
วันหยุดราชการตามปกติ
(ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย)

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

 1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารผนวกที่ 2

การรับประกันการให้บริการ

ทางผู้ให้เช่าจะรับประกันความพร้อมใช้งานของ Mining Center อยู่ที่ 99.6% และความพร้อมใช้งานของ Network ในระดับ 99.0% ทั้งนี้หาก SLA ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางผู้ให้เช่าจะทำการ ชดเชยด้วยการเพิ่มจำนวนวันให้บริการนับจากวันหมดอายุเดิมของสัญญาบริการ โดยมีอัตราการเพิ่มระยะเวลา การบริการ (วัน) และกำหนดระยะเวลาที่ชดเชย ถ้าหาก Uptime น้อยกว่าที่กำหนดไว้ตามสัดส่วนดังนี้

เปอร์เซ็นต์การทำงาน
(Uptime Percentage)
จำนวนวันของบริการที่เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบริการ
(Day of Service added to the end of the service term)
น้อยกว่า 99.6% 15 วัน
น้อยกว่า 99.6% ถึง 95.0% 30 วัน
น้อยกว่า 95.0%  60 วัน

 การบริการและสนับสนุนการให้บริการผู้ให้เช่าจะมีเจ้าหน้าที่ Network Operation Center รับแจ้งปัญหา รับเรื่องคำร้องขอ รับเรื่องขอ เปลี่ยนแปลง รับแจ้งเหตุอุบัติการณ์ ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการใข้งานหรือทางด้านเทคนิค และ ดำเนินการประสานงานตลอดอายุสัญญาการใช้บริการ โดยสามารถติดต่อผู้ให้เช่าได้ทางช่องทางดังนี้ โทรศัพท์: 02-555-0999 อีเมล: [email protected] SNS: Line Official Account @ditc และ Facebook @ditcdharmniti4.1 เหตุอุบัติการณ์ (Incidents) เหตุอุบัติการณ์จะได้รับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญและกรอบเวลา ดังนี้

ลำดับความสำคัญ ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง(Target Response Time) ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ (Target Resolution Time)
High ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 30 นาที 4 ชั่วโมง
Medium ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 2 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
Low ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 4 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง

 คำนิยามลำดับความสำคัญ

 1. High หมายถึง การที่ระบบไฟฟ้าหรือระบบเครือข่ายที่ให้บริการหยุดทำงาน หรือไม่สามารถทำงานได้ ระบบการทำงานหลักขัดข้อง ส่งผลกระทบกับผู้เช่าโดยรวม (กระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่า 40% ของระบบ)
 2. Medium หมายถึง การที่องค์ประกอบสำคัญของระบบเกิดความบกพร่องส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางฟังก์ชั่น ระบบหลักยังใช้ได้อยู่ แต่ส่งผลกระทบกับผู้เช่าบางกลุ่ม (กระทบต่อผู้ใช้งานมากกว่า 40% ของระบบ)
 3. Low หมายถึง การที่องค์ประกอบบางส่วนของระบบเกิดความขัดข้อง ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบางฟังก์ชั่นการใช้งาน ส่งผลกระทบเป็นรายบุคคล โดยส่วนงานอื่น ๆ ของบุคคลอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ (กระทบต่อผู้ใช้งานตั้งแต่ 0% – 20% ของระบบ)

4.2. คำร้องขอ (Service Requests)คำร้องขอจะได้รับการดำเนินการตามลำดับความสำคัญและกรอบเวลา ดังนี้

ลำดับความสำคัญ ระยะเวลาเป้าหมายในการตอบสนอง
(Target Response Time)
ระยะเวลาเป้าหมายในการแก้ไขเหตุอุบัติการณ์
(Target Resolution Time)
High ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง
Medium ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 4 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง
Low ทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ และ Ticket : ภายใน 6 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง

คำนิยามลำดับความสำคัญ

 1. High หมายถึง คำร้องขอ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดของบริการ ที่เกี่ยวพันกับระบบที่สำคัญของผู้เช่าที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วน
 2. Medium หมายถึง คำร้องขอ และปรับเปลี่ยนรายละเอียดของบริการ
 3. Low หมายถึง คำร้องขอเพื่อทราบรายละเอียดต่างๆ ของบริการ

4.3. ข้อร้องเรียน (Service Complaints)การแจ้งข้อร้องเรียนกรณีที่ผู้เช่าพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดไว้ หรือกรณีที่ผู้เช่าไม่ได้รับบริการจากผู้ให้เช่าตามความต้องการหรือความคาดหวัง และทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ ผู้เช่าสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายังผู้ให้เช่าผ่านช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์ ditc.co.th 

เอกสารผนวกที่ 3

ความสามารถของพื้นที่ให้เช่า

ขีดความสามารถของพื้นที่ ครอบคลุมถึงระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบระบายอากาศ โดยมีรายละเอียดของพื้นที่และอุปกรณ์ภายในพื้นที่ ดังนี้

Location เลขที่ 22/31-40 อาคารเกียกกาย ชั้นลอย  ซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
Internet Speed 1000 Mbps * 2 Lines
Rack
Rack Space ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่า
Power granted ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เช่า
Floor
Floor load 300 kg/m2
Headspace 20 cm
Temperature & Humidity
Temperature 35-45 °C
Humidity 40-45%
Fire Security
Detection System อุปกรณ์ตรวจจับควัน, อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิความร้อน
Fire Extinction System ถังดับเพลิงชนิด Class C
Fire Alarm เสียงสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับควันจะดังขึ้นเพื่อแจ้งเตือน
Access
Outsider/Client แลกบัตรประจำตัวกับเจ้าหน้าที่อาคาร และต้องยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ NOC ก่อนเข้าห้อง Mining Center
Intrusion Prevention and Detection System CCTV in/outside surveillance systemDoor Sensor AlarmsAccess Control: Finger Scan & Face Scan

 

เอกสารผนวกที่ 4

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการรับเรื่องและดำเนินการตามคำร้องขอ (Service Request) และเหตุอุบัติการณ์(Incidents)

รายการ เวลา วัน
รับเรื่องคำร้องขอและเหตุอุบัติการณ์จากผู้เช่า ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ดำเนินการตามคำร้องขอและแก้ไขเหตุอุบัติการณ์ 8.30 – 17.00 น. จันทร์-เสาร์

ระยะเวลาการเข้าพื้นที่เช่า

รายการ เวลา วัน
การเข้าพื้นที่เช่า 8.30 – 17.00 น. จันทร์-เสาร์

 

เอกสารผนวกที่ 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าพื้นที่

เพื่อให้เช่าพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. การเข้า – ออก อาคารเกียกกาย ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของอาคาร ทั้งที่ มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเคร่งครัด การเข้าพื้นที่ศูนย์ DiTC Mining Center ผู้เช่าจะต้องกรอกแบบฟอร์ม การเข้าใช้ศูนย์บริการ Mining Center ตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดพร้อมแสดงหลักฐานสำคัญ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับรถ ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
 2. การนำอุปกรณ์เข้า – ออก พื้นที่ศูนย์ DiTC Mining Center ผู้เช่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มอุปกรณ์เข้า – ออก ศูนย์บริการ Mining Center ตามที่ผู้ให้เช่ากำหนดทุกครั้ง ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผู้เช่านำอุปกรณ์ใดๆ ของผู้เช่าออกจากพื้นที่ติดตั้ง หากผู้เช่ายังมียอดหนี้ค้างชำระกับทางผู้ให้เช่า
 3. ผู้เช่าจะต้องนำ เครื่องขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี ที่มีคุณลักษณะภายนอกเหมาะสม เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา และสามารถทำงานในพื้นที่ที่ผู้ให้เช่าจัดเตรียมไว้ให้ได้
 4. ผู้เช่าสามารถมีผู้ติดตามเข้าพื้นที่ศูนย์ DiTC Mining Center ได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน และจะต้องทำการ แจ้งชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 1 วันทำการ
 5. สำหรับผู้เช่าที่แจ้งยกเลิกการใช้บริการ หรือถูกผู้ให้เช่าระงับการให้บริการ ผู้เช่าสามารถนำอุปกรณ์ของผู้เช่าออกจากพื้นที่ติดตั้งโดยแจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ และเคลื่อนย้ายได้ในวันและเวลาทำการเท่านั้น
 6. หากผู้เช่าต้องการยกเลิกบริการ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 30 วัน หากต้องการยกเลิกก่อนจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนจึงจะนำเครื่องออกได้ 
 7. ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ให้บริการ DiTC Mining Center ของผู้ให้เช่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตอย่างเคร่งครัด

 

เอกสารผนวกที่ 6

ข้อกำหนดของการเช่าพื้นที่

 1. ผู้เช่าต้องปฏิบัติและกระทำการใดที่มีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย หรือคำสั่งศาล
 2. ผู้เช่าสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเข้ามายังศูนย์ DiTC Mining Center ด้วย Virtual Private Network ที่ผู้ให้เช่าจัดเตรียมไว้ให้
 3. ผู้เช่าต้องใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกินขนาดที่ผู้ให้เช่ากำหนด และจะต้องไม่มีการติดตั้งราง ไฟฟ้าเพิ่มเติม หรือแก้ไข ดัดแปลง ระบบไฟฟ้าภายใน Rack
 4. ผู้เช่าต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ของตน และตกลงยอมรับว่าผู้ ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อผู้เช่าในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของผู้ให้เช่า
 5. ผู้เช่าสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ DiTC Mining Center ทำการ Reboot หรือ Power On/Off อุปกรณ์ของตนได้แต่จะต้องไม่เกิน 3 ครั้งต่ออุปกรณ์ต่อวัน โดยผู้เช่าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ให้บริการ ทราบพร้อมทั้งระบุ Serial Number หรือ Asset Number ของเครื่องขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ศูนย์ DiTC Mining Center ไม่สามารถทำการ Reboot หรือ Power On/Off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า
 6. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ DiTC Mining Center ผู้เช่าที่มีอำนาจติดต่อ ประสานงานจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบโดยเร็ว โดยระบุ Serial Number หรือ Asset Number เครื่องขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. การแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ผู้เช่าจะต้องแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบ
 8. ผู้ให้เช่าจะไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์จากการให้บริการของผู้ให้เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
 9. การให้บริการนี้ ผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหาย ของข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลของผู้เช่า กรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากผู้เช่า หรือความเสียหายที่ เกิดจากเหตุการณ์สุดวิสัย
 10. ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการนี้ จะรับประกันการให้บริการเฉพาะส่วนของบริการตามที่ระบุ ในเอกสารภาคผนวก ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์ Hardware, โปรแกรม หรือแอพพลิเคชัน ที่ทางผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง
 11. ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการจะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่รับผิดชอบโดยผู้ให้เช่าเท่านั้น และจะไม่มีผลกับ “สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม” ของข้อตกลง หรือปัญหาที่มีสาเหตุที่เกิดจากการดำเนินการใดๆ ของผู้รับบริการ หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากผู้รับบริการ หรือทั้งสองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมของผู้ให้เช่า) และจะไม่นับรวมเวลาเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
 • Downtime ที่เกิดจากแผนการบำรุงรักษาระบบ หรือ การปรับปรุงระบบ (System Maintenance) ซึ่งจะมีการแจ้งแผนกำหนดเวลาที่แน่นอน 
 • Downtime ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์ หรือ hardware บางส่วนที่เสียหายโดย เร่งด่วน
 • Downtime ที่เกิดจากความผิดพลาดของสคริป หรือโปรแกรม หรือการถูกโจมตีระบบที่เป็น ผลกระทบมาจากช่องโหว่ภายใต้ระบบของผู้เช่า 
 • Downtime ที่เกิดจากการร้องขอให้ดำเนินการของผู้เช่า 
 • Downtime อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบหลักของศูนย์ข้อมูล (IDC) หรือระบบการ สื่อสารของประเทศ
 • Downtime ที่เกิดจากเหตุไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้าขัดข้อง ที่ไม่ได้เกิดขึ้จากผู้ให้เช่า
 1. หากผู้เช่าแจ้งยกเลิกแล้วไม่มารับเครื่องภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่ชำระค่าบริการ แล้ว ทางผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยจะมีระยะเวลาติดต่อขอรับเครื่องคืนภายใน 6 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ทางผู้ให้เช่าไม่รับประกันเครื่องสูญหาย

 

เอกสารผนวกที่ 7

อัตราค่าบริการเพิ่มเติม

ที่ รายการ อัตราค่าบริการ
(บาท)
1. บริการเปิด-ปิดเครื่อง นอกเหนือจำนวนครั้งที่กำหนด ครั้งละ 100 บาท/เครื่อง
2. บริการถอดเครื่องนำส่งซ่อม ครั้งละ 150 บาท/เครื่อง
3. บริการทำความสะอาดเครื่อง โดยการเป่าลม และปัดฝุ่น ครั้งละ 300 บาท/เครื่อง
4. บริการถอดเปลี่ยนหรือสลับอุปกรณ์ Card, PSU, Cable ครั้งละ 300 บาท/เครื่อง
5. บริการจัดส่งเครื่อง โดยค่าจัดส่งคิดตามจริง ครั้งละ 300 บาท/เครื่อง
(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
6. บริการดูแลความพร้อมใช้งานของเครื่องทุกๆ 4 ชั่วโมง(ในเวลาทำการ) และทุกๆ 6 ชั่วโมง(นอกเวลาทำการ) และรายงานเมื่อพบความผิดปกติ

 • อุณหภูมิเครื่อง
 • การทำงานของการ์ดในเครื่อง
 • กำลังขุดของเครื่อง
 • การทำงานของพัดลมในเครื่อง
เดือนละ 150 บาท/เครื่อง
7. บริการทำรายงานสรุปสถานะการซ่อมและสถานะของสต๊อกอะไหล่ เดือนละ 100 บาท/เครื่อง
8. บริการอื่นๆ นอกเวลาทำการที่กำหนด และบริการข้างต้น ครั้งละ 2,500 บาท

 

เอกสารผนวกที่ 8

ข้อกำหนดของเครื่องขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซี

เครื่องขุดเหรียญที่นำมาฝากวางเช่าพื้นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในด้านใช้กำลังไฟฟ้าและความดังของเสียงเครื่อง โดยสามารถเพิ่มลดได้ไม่เกิน 10%  โดยมีรายละเอียดตามตารางข้อกำหนดด้านล่างนี้

รุ่น กำลังไฟ (Watt) ความดัง (Decibel) ค่าเช่าพื้นที่ (บาท)
iPollo G1 Mini 100 40db 750
Goldshell HS1-PLUS 115 34db 750
Goldshell KD-BOX 205 35db 750
Goldshell CK-BOX 215 35db 750
Goldshell HS-BOX 230 35db 750
Goldshell Mini-DOGE 233 35db 750
Obelisk SC1 500 65db 750
Bitmain Antminer B7 (96Kh) 528 65db 750
Innosilicon A9 ZMaster 620 70db 750
Baikal BK-X 630 65db 750
Innosilicon A4+ LTCMaster 750 80db 750
Dayun Zig M1 784 80db 750
Bitmain Antminer L3+ (504Mh) 800 70db 750
Goldshell KD2 830 55db 750
iBeLink BM-K1 835 74db 750
Bitmain Antminer R4 845 52db 750
Bitmain Antminer L3+ (600Mh) 850 75db 750
Obelisk SC1 Dual 900 75db 750
Goldshell HS3-SE 930 55db 750
Bitmain Antminer L3++ (580Mh) 942 76db 750
BW L21 950 75db 750
Innosilicon A10 Pro ETH (500Mh) 960 75db 750
Bitmain Antminer L3++ (596Mh) 1050 70db 1,000
Innosilicon A4 Dominator 1050 75db 1,000
FusionSilicon X6 Miner 1079 72db 1,000
FusionSilicon X1 Miner 1110 72db 1,000
Bitmain Antminer S9 (11.5Th) 1127 85db 1,000
Bitmain Antminer S9 (12.5Th) 1225 85db 1,000
Bitmain Antminer S9 SE (16Th) 1280 76db 1,000
Bitmain Antminer S9i (13Th) 1280 76db 1,000
Canaan AvalonMiner 841 1290 65db 1,000
Baikal BK-G28 1300 70db 1,000
Bitmain Antminer S9 (13Th) 1300 85db 1,000
Bitmain Antminer S9k (13.5Th) 1310 76db 1,000
Bitmain Antminer S9i (14Th) 1320 76db 1,000
Ebang Ebit E9.2 1320 70db 1,000
Bitmain Antminer S9 (13.5Th) 1323 85db 1,000
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh) 1350 75db 1,000
Bitmain Antminer S9j (14.5Th) 1350 76db 1,000
Bitmain Antminer S9 (14Th) 1372 85db 1,000
Bitfily Snow Panther B1 1380 75db 1,000
Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin 1400 76db 1,000
Bitmain Antminer DR3 1410 76db 1,000
Bitmain Antminer Z11 1418 70db 1,000
FusionSilicon X7 Miner 1420 72db 1,000
Ebang Ebit E9i 1420 74db 1,000
Halong Mining DragonMint T1 1480 75db 1,000
Innosilicon A6 LTCMaster 1500 82db 1,500
Dayun Zig Z1 Pro 1500 72db 1,500
Bitmain Antminer Z15 1510 72db 1,500
Bitmain Antminer S11 (20.5Th) 1530 76db 1,500
Bitmain Antminer T15 (23Th) 1541 75db 1,500
Innosilicon A9++ ZMaster 1550 75db 1,500
Innosilicon A9+ ZMaster 1550 75db 1,500
Innosilicon T2 Terminator 1570 72db 1,500
Bitmain Antminer S15 (28Th) 1596 76db 1,500
StrongU STU-U1 1600 76db 1,500
Obelisk SC1 Immersion 1600 30db 1,500
Ebang Ebit E10 1650 75db 1,500
Holic H22 1700 70db 1,500
Canaan AvalonMiner 921 1700 db 1,500
Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) 1728 45db 1,500
Ebang Ebit E9.3 1760 72db 1,500
Bitmain Antminer DR5 (34Th) 1800 76db 1,500
StrongU STU-U1+ 1850 76db 1,500
MicroBT Whatsminer M21 1860 75db 1,500
Ebang Ebit E11 1950 75db 1,500
GMO miner B2 1950 70db 1,500
Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) 1975 82db 1,500
Ebang Ebit E11++ 1980 75db 1,500
Innosilicon T2 Turbo 1980 72db 1,500
Goldshell HS3 2000 75db 1,900
Ebang Ebit E11+ 2035 75db 1,900
Innosilicon T2 Turbo 25T 2050 75db 1,900
Goldshell LT5 2080 80db 1,900
Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) 2094 82db 1,900
Innosilicon A6+ LTCMaster 2100 82db 1,900
StrongU STU-U8 2100 76db 1,900
Innosilicon T3 43T 2100 75db 1,900
Holic H28 2100 70db 1,900
Innosilicon T2 Turbo 26T 2100 75db 1,900
Bitfily Snow Panther B1+ 2100 75db 1,900
iBeLink DSM7T 2100 76db 1,900
MicroBT Whatsminer M10 2145 75db 1,900
Innosilicon T3 39T 2150 75db 1,900
StrongU STU-U1++ 2200 76db 1,900
MicroBT Whatsminer D1 2200 75db 1,900
StrongU STU-U6 2200 76db 1,900
Bitmain Antminer T17 (40Th) 2200 82db 1,900
Innosilicon T2 Turbo+ 32T 2200 72db 1,900
Aisen A1 Pro 2200 72db 1,900
Goldshell KD5 2250 80db 1,900
Canaan AvalonMiner 1047 2380 70db 1,900
Bitmain Antminer S17 (53Th) 2385 82db 1,900
Goldshell CK5 2400 80db 1,900
iBeLink BM-N1 2400 72db 1,900
Innosilicon T2 Turbo 29T/30T 2400 72db 1,900
Innosilicon A11 Pro ETH (2000Mh) 2500 75db 2,350
Ebang Ebit E12+ 2500 75db 2,350
Ebang Ebit E12 2500 75db 2,350
Bitmain Antminer S17 (56Th) 2520 82db 2,350
Bitmain Antminer E9 (3Gh) 2556 75db 2,350
Goldshell HS5 2650 80db 2,350
Todek Toddminer C1 PRO 2700 70db 2,350
StrongU STU-U8 Pro 2800 76db 2,350
Innosilicon T3+ 52T 2800 75db 2,350
Bitmain Antminer S17e (64Th) 2880 80db 2,350
Bitmain Antminer T17e (53Th) 2915 80db 2,350
Bitmain Antminer S17+ (73Th) 2920 75db 2,350
Bitmain Antminer S19j Pro (100Th) 3050 75db 2,800
Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) 3068 75db 2,800
Innosilicon T3 50T 3100 db 2,800
Bitmain Antminer T19 (84Th) 3150 75db 2,800
Bitmain Antminer T17+ (64Th) 3200 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M31S 3220 75db 2,800
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) 3250 75db 2,800
Bitmain Antminer S19 (95Th) 3250 75db 2,800
Bitmain Antminer S19j (90Th) 3250 75db 2,800
Canaan AvalonMiner 1066 3250 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M30S 3268 72db 2,800
Canaan AvalonMiner 1146 Pro 3276 75db 2,800
Innosilicon T3+ 57T 3300 75db 2,800
StrongU Hornbill H8 3330 76db 2,800
MicroBT Whatsminer M32 3348 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M31S+ 3360 70db 2,800
MicroBT Whatsminer M20S 3360 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M21S 3360 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M30S+ 3400 75db 2,800
Canaan AvalonMiner 1166 Pro 3400 75db 2,800
GMO miner B3 3417 75db 2,800
Canaan AvalonMiner 1246 3420 75db 2,800
Bitmain Antminer L7 (9.5Gh) 3425 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M32S 3432 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M30S++ 3472 75db 2,800
MicroBT Whatsminer M10S 3500 75db 2,800
Spondoolies SPx36 4400 75db 3,800
Bitfily Snow Panther A1 5400 82db 4,500
Bitfury Tardis 6300 80db 5,500