5 ข้อ ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้ ก่อนจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ควรให้ความสำคัญคือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ดังนั้นบทความนี้จึงมี 5 ข้อ ที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้ ก่อนจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มาฝากกัน

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

5 ข้อต้องรู้ก่อนจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

2. รู้จักรูปแบบและวิธีจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

3. ประเมินความพร้อมของธุรกิจในการจัดทำ และเตรียมพร้อมระบบคอมพิวเตอร์

4. ขั้นตอนในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

5. บริษัทรับทำ e-Tax Invoice

 

5 ข้อต้องรู้ก่อนจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแทนใบกำกับภาษีและใบรับแบบกระดาษ จะมีการจัดทำข้อมูลและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือประทับรับรองเวลา (Time Stamp) เพื่อยืนยันความถูกต้องและป้องกันการปลอมแปลง

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องได้รับอนุญาตก่อน รวมทั้งมีเรื่องต้องรู้ก่อนจัดทำดังนี้

 

1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
 • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ขมธอ.3-2560
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ขมธอ.14-2560

ส่วนการจะจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

ประโยชน์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการ

 • ลดต้นทุนในการออกเอกสาร
 • ลดภาระในการเก็บรักษาเอกสารกระดาษ
 • ตรวจสอบและติดตามข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

 

ประโยชน์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

 • เก็บรักษาเอกสารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

 

2. รู้จักรูปแบบและวิธีจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเช่นเดียวกับใบกำกับภาษีและใบรับแบบกระดาษ เพียงแต่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดโดยกรมสรรพากร โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by e-mail โดยความแตกต่างทั้ง 2 ระบบ มีดังนี้

e-Tax Invoice & e-Receipt

***ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้งานระบบ e-Tax Invoice ได้เพียงระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้น

ส่วนเรื่องของวิธีการจัดทำเพื่อให้ถูกต้องตามสรรพากรกำหนด ผู้ประกอบการควรศึกษาวิธีการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียดก่อน โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th เมนูสนับสนุน > คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน

 

3. ประเมินความพร้อมของธุรกิจในการจัดทำ และเตรียมพร้อมระบบคอมพิวเตอร์

นอกจากที่ผู้ประกอบการต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ควรพิจารณาและเตรียมความพร้อมในส่วนขององค์กรอีกด้วย โดยพิจารณากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และประเมินความพร้อมในการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจการ รวมถึงการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการให้สามารถรองรับการจัดทำ ส่งมอบ และจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณลักษณะ Hardware

 

คุณลักษณะ Web Browser

 

4. ขั้นตอนในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการที่ต้องการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการดังนี้

 • ยื่นคำขออนุญาตออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร
 • ติดตั้งระบบโปรแกรมสำหรับการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กำหนด
 • นำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร

 

5. บริษัทรับทำ e-Tax Invoice

ในปัจจุบันมีบริษัทรับทำ e-Tax Invoice ให้บริการมากมาย ผู้ประกอบการสามารถเลือกใช้บริการของบริษัทรับทำ e-Tax Invoice โดยมีบริการตั้งแต่การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีภายในของลูกค้า ส่งข้อมูลใบกำกับภาษีออกมาในรูปแบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งจะมีการลงลายเซ็นรับรอง (Digital signature) เพื่อยืนยันเอกสาร และทำการส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร และลูกค้าของธุรกิจ ตลอดจนเก็บเข้าฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและไม่สูญหาย ซึ่งการใช้บริการบริษัท รับทำ e-Tax Invoice จะช่วยให้สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมสรรพากร (ใส่ลิงก์ etax.rd.go.th)

 

ที่มา ข้อมูลและภาพจาก คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน : OVERVIEW ภาพรวม การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th