Work from Home

บริการวางระบบ Work From Home

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การให้พนักงานทำงานที่บ้านเป็นทางออกที่หลายๆ กิจการเลือกใช้ แต่การวางแผน Work From Home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดูจะไม่ง่ายอย่างที่หลายๆ คนคิด เลือกเตรียมความพร้อมด้านระบบ Work From Home ไปกับเรา