เรื่อง การพ้นสภาพพนักงาน

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายบัญชา แจ่มใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลซัพพอร์ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การกระทำใดของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้าง การใช้สิทธิ์ต่างๆ จะถือว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพเป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข ๐๒-๕๕๕-๐๙๙๙ หรือทางอีเมล [email protected]

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ในนาม บริษัท ดีไอทีซี จำกัด