Network Operations Center (NOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ช่วยขับเคลื่อนองค์กรคุณได้อย่างไร?

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและเครือข่ายสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และบทความนี้ ดีไอทีซี จะพาไปทำความเข้าใจว่าศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรคุณได้อย่างไร

Network Operations Center (NOC) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย คืออะไร?

Network Operation Center (NOC) หรือศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย เป็นศูนย์กลางควบคุมและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ซึ่งมักจะเป็นศูนย์กลางการจัดการและดูแลระบบเครือข่ายขององค์กรหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีการใช้งานเครือข่ายที่ซับซ้อน เพื่อให้การทำงานของระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

โดยศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายนี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุม ตรวจตรา บริหารงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

หน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC)

• ตรวจสอบและรักษาความสมดุลของระบบเครือข่าย

• ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

• ทำงานร่วมกับทีมสนับสนุนเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

• รายงานสถานะการทำงานของเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ใช้งาน

• วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ดังนั้น โดยสรุปหน้าที่หลักของศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย คือการ Monitor เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับเครือข่าย (โครงข่าย) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานอยู่ในเครือข่าย เช่น Router, Switch, Firewall, Server ต่างๆ ซึ่งการ Monitor จะมี 2 รูปแบบ คือ

1) ดูสถานะที่เป็นปัจจุบัน เช่น ดูกราฟการส่งข้อมูลโครงข่าย ดูสถานะความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ (Up หรือ Down)

2) ดูสถานะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ทำการกำหนดเกณฑ์เฝ้าระวังปริมาณการใช้งานพื้นที่ Disk ของ Server ว่าหากมีการใช้งานเกิน 85% ให้ทำการแจ้งเตือน


ทำไมองค์กรจึงต้องมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC)

ในธุรกิจ องค์กร หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครือข่าย เช่น โทรคมนาคม บริการทางการเงิน การผลิต และภาคพลังงาน ที่ต้องทำงานตลอดเวลาแบบ 24/7 จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และต้องการการเชื่อมต่อที่เสถียร ดังนั้นการทำงานโดยใช้วิธีการดั้งเดิมตรวจสอบ หรือใช้เจ้าหน้าที่ไอทีตรวจสอบเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ และพบปัญหาไม่ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการหยุดทำงานของเครือข่ายเป็นเวลานาน การติดมัลแวร์ หรือการทำงานของเครือข่ายที่ไม่เสถียร

ดังนั้นการมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย หรือ NOC จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่ายที่เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น ทำให้ลดเวลาในการตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาในระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการให้บริการขององค์กร และลดความเสียหายทางธุรกิจจากการสูญเสียรายได้ที่เกิดจากการขัดข้องในระบบเครือข่าย

ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC) ช่วยขับเคลื่อนองค์กรคุณได้อย่างไร?

ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายมีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และให้บริการเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานขององค์กร การใช้งานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายสามารถช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้ เช่น

1) การเชื่อมต่อเครือข่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

2) การจัดการเครือข่ายที่มีปริมาณข้อมูลมากๆ และให้บริการให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรขององค์กร

3) การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้องค์กรปลอดภัยจากการโจมตีและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การจัดการเครือข่ายไร้สาย การใช้บริการคลาวด์ และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

5) การสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมงานในองค์กร ด้วยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การแชร์ไฟล์และข้อมูล การสื่อสารแบบ real-time และการใช้งานแอปพลิเคชันที่ช่วยในการบริหารงานและความรับผิดชอบ

6) การติดตามและบริหารงานในองค์กร โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดการไฟล์และเอกสาร การสร้างและบริหารโครงการ การติดตามงานและประเมินผลงาน

โดยรวมแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายช่วยให้องค์กรเติบโตและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น