ลงทุน Network Operations Center (NOC) กับ จ้างพนักงานดูแลเครือข่ายประจำ แบบไหนคุ้มกว่า?

การเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง Network Operations Center (NOC) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย กับการจ้างพนักงานดูแลเครือข่ายแบบประจำ ขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมขององค์กร ดังนั้นลองมาดูข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละส่วน กันค่ะ

เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่าง Network Operations Center (NOC) กับ จ้างพนักงานดูแลเครือข่ายประจำ

1. Network Operations Center (NOC) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย

• ข้อดีของการมี Network Operations Center (NOC)

– สามารถดูแลและจัดการระบบเครือข่ายในลักษณะองค์กรใหญ่ได้ โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาหรือการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

– สามารถตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ของระบบเครือข่ายได้ในเวลาเร็ว ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

– สามารถทำงานได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

• ข้อเสียของการมี Network Operations Center (NOC)

– ต้องมีการลงทุนในการสร้างและดูแลรักษาระบบศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย

– อาจไม่คุ้มค่าในบางองค์กรที่มีระบบเครือข่ายไม่ซับซ้อนหรือไม่มีปัญหาเยอะมากพอที่จะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายภายในองค์กร

2. พนักงานดูแลเครือข่ายประจำ

• ข้อดีของการจ้างพนักงานดูแลเครือข่ายประจำ

– มีความสามารถในการเข้าใจและรู้เหตุการณ์ของระบบเครือข่ายขององค์กรเป็นอย่างดี

– สามารถให้บริการดูแลระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลา เช่น การทำความสะอาดระบบ แก้ไขปัญหาและการป้องกันกำจัดไวรัส

– ค่าใช้จ่ายอาจจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย

• ข้อเสียของการจ้างพนักงานดูแลเครือข่ายประจำ

– อาจไม่มีความสามารถในการจัดการระบบเครือข่ายในลักษณะองค์กรใหญ่ ทำให้ต้องมีการจ้างเจ้าหน้าที่ในองค์กรหลายแห่ง

– อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาและระบบเครือข่ายในเวลาที่เร็วพอต่อความต้องการขององค์กร

– พนักงานดูแลเครือข่ายอาจไม่เข้าใจธุรกิจและภารกิจขององค์กรอย่างละเอียด ทำให้มีความผิดพลาดขึ้นได้

ดังนั้น การเลือกวิธีการดูแลรักษาระบบเครือข่ายขึ้นอยู่กับความต้องการและปัญหาขององค์กร โดยหากองค์กรมีระบบเครือข่ายที่ซับซ้อนและมีปัญหาเยอะ การมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาในระบบเครือข่ายได้

ในบางกรณีองค์กรอาจเลือกใช้วิธีการที่ผสมผสานระหว่าง Network Operations Center (NOC) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย และการจ้างพนักงานดูแลเครือข่ายประจำ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว