สาระสำคัญของ
สัญญาว่าจ้าง

โครงสร้างของ
ดีไอทีซี

บริการของเรา
 

ระเบียบปฏิบัติงาน
 

โครงสร้างระบบ

(สำหรับพนักงานส่วนไอที)

ประกาศบริษัท

คำสั่งที่ 004_2567 ระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงานสังกัดดีไอทีซี

คำสั่งที่ 002_2567 ใช้ E-checkin เพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที

คำสั่งที่ 003_2567 ผู้รับผิดชอบการเข้าห้อง Server และ CCTV

คำสั่งที่ 005_2567 แต่งตั้งคุณพิมุกต์

ประกาศที่ 001_2567 แบ่งรอบเบิกค่าพาหนะ DiTC

ประกาศที่ 004_2567 ระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยเหมืองขุด