Tag Archives: พนังงานไอที

เทียบชัดๆ IT “INSOURCE VS OUTSOURCE” ต่างกันอย่างไร

ยุคที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัวและประคองตัวเองให้อยู่รอด โดยองค์กรยุคใหม่หันมาปรับงบและแผนการจ้างงานเป็นแบบ IT Outsource แทนการจ้างพนักงานประจำ