5 ขั้นตอนตรวจความถูกต้องของ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจครบจบใน 3 นาที

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 
กลายเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการเสียภาษีและประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงที่ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ อาจถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลงได้ ดังนั้นการตรวจสอบความถูกต้องของ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และบทความนี้ ดีไอทีซี จะพาไปดูขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องกัน

 

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษี/ใบรับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าผู้ประกอบการ เพื่อการใช้สิทธิตามมาตรการ ” Easy E-Receipt ” ในวันที่ 1 มกราคม 2567 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษี/ใบรับ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Tax Invoice by Email ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร หัวข้อ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ Easy E-Receipt ( https://efiling.rd.go.th/rd-questionnaire-web/etax-invoice )

 
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษี ใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษี
 

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลใน ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

โดยข้อมูลที่คุณต้องตรวจสอบเพื่อได้รับ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : e-Tax Invoice & e-Receipt

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์-e-Tax-Invoice-e-Receipt

ที่มาภาพ : กรมสรรพากร (https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/news/announcedetail#top)

 

 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ลงลายมือชื่อดิจิทัลในใบกำกับภาษีด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวนจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ชัดแจ้งหากพบว่าข้อมูลใดไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง อาจเป็นสัญญาณว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้นอาจไม่ถูกต้อง

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : e-Tax Invoice by Email

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์-e-Tax-Invoice-by-Email
ที่มาภาพ : กรมสรรพากร (https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/news/announcedetail#top)
 
 • คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 • ประทับรับรองเวลา (Time Stamp) โดย ETDA
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขของเล่ม (ถ้ามี)
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 • ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณและมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
 • จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวนจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการให้ชัดแจ้ง
 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบไฟล์ของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีรูปแบบไฟล์ที่รองรับอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ PDF และ XML หากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มามีรูปแบบไฟล์อื่น อาจไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ได้รับนั้นสมบูรณ์และไม่ถูกแก้ไข หากพบร่องรอยการแก้ไข อาจเป็นไปได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้นอาจถูกปลอมแปลงหรือดัดแปลง

 

4. ตรวจสอบความถูกต้องของการประทับรับรองเวลา หรือลายมือชื่อดิจิทัล

การประทับรับรองเวลา หรือลายมือชื่อดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการพิสูจน์ตัวตนและป้องกันการแก้ไขเอกสาร ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการประทับรับรองเวลา หรือลายมือชื่อดิจิทัลถูกต้อง จะได้รับการรับรองความถูกต้องโดยกรมสรรพากร

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของการประทับรับรองเวลา หรือลายมือชื่อดิจิทัลแบบง่ายๆ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประทับรับรองเวลา หรือลายมือชื่อดิจิทัลได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการสร้างและบันทึกเป็นรูปแบบ PDF, PDF/A-3 (.pdf) หรือ XML (.XML)  โดยเข้าไปที่ https://validation.teda.th

 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือลายมือชื่อดิจิทัล

ที่มาภาพ : กรมสรรพากร (https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/news/announcedetail#top)


5. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำ

การได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมาย ผู้บริโภคจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นประจำทุกครั้งที่ได้รับ
 
เพียงทำตามขั้นตอนของระบบก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว ใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 

ข้อควรระวัง

หากพบว่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ไม่ควรนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ทางภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และควรแจ้งผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้แก้ไขหรือออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับใหม่ให้ถูกต้อง
 

Banner web e-Tax Invoice

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

☎️ 02-555-0999

📲 LINE ID : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB