วิธีการเตรียมตัวก่อนเริ่มใช้ e-tax Invoice & e-Receipt

วิธีการเตรียมตัวก่อนเริ่มใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt

ระบบ e tax Invoice & e-Receipt เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจและผู้เสียภาษีในการบริหารจัดการใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนการใช้งาน e tax Invoice & e-Receipt จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้การนำระบบนี้เข้าสู่การใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และต่อไปนี้คือบทความที่นำเสนอวิธีเตรียมตัวก่อนเริ่มใช้ e tax Invoice & e-Receipt
 

การศึกษาความพร้อมก่อนจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-tax Invoice & e-Receipt

เมื่อเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ที่จัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e Tax Invoice & e Receipt) จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานขายสินค้าและบริการของกิจการ ให้รองรับการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และพร้อมนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรได้ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีวิธีการเพื่อเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบ e Tax Invoice & e-Receipt มีดังนี้
 

1. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

    • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
    • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและบริการ ขมธอ.3-2560
    • ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการใช้ข้อความ XML สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาน ขมธอ.14-2560

2. ศึกษาวิธีการจัดทำและนำส่ง ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-tax Invoice หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ได้ที่เว็บไซต์ https://etax.rd.go.th เมนูสนับสนุน > คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน

3. พิจารณากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

และประเมินความพร้อมในการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจการ

4. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของกิจการให้สามารถรองรับการจัดทำ

ส่งมอบ และจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

5. จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority)

6. ยื่นคำขอเป็นผู้ประกอบการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e tax Invoice หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (บ.อ.01)

ผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer)

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน e Tax Invoice & e Receipt เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความเข้ากันได้กับระบบอื่นๆ และการศึกษาการใช้งานระบบอย่างถี่ถ้วน เหล่านี้จะช่วยให้การใช้งานระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง ลดความผิดพลาดมากขึ้น

 

ที่มา ข้อมูลและภาพจาก คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน : OVERVIEW ภาพรวม การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th