ใหม่! คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา Cryptocurrency & Digital Token โดย กรมสรรพากร

เงินได้จากคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล มีลักษณะเป็นเงินที่ได้รับจากการลงทุน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย ดังนั้นการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีและขั้นตอนต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเป็นประโยชน์สำคัญที่จะทำให้คุณไม่ต้องกระทำผิดกฎหมายและได้รับโทษในภายหลัง


คริปโทเคอร์เรนซี
/โทเคนดิจิทัล คืออะไร

 • คริปโทเคอร์เรนซีคือ หน่วยข้อมูลหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสื่อกลางการซื้อสินค้า บริการ สิทธิ หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล หรือหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด
 • โทเคนดิจิทัลคือ หน่วยข้อมูลหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุน หรือการได้มาซึ่งสินค้า บริการ หรือสิทธิ ตามข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือ รวมถึงหน่วยแสดงสิทธิตามที่ ก.ล.ต. กำหนด


กรณีใดบ้างที่ต้องเสีย
ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล?

 1. จำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยน คริปโทเคอร์เรนซี/ โทเคนดิจิทัล
 2. ขุด คริปโทเคอร์เรนซี
 3. ได้รับ คริปโทเคอร์เรนซี เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง
 4. ได้รับ คริปโทเคอร์เรนซี/ โทเคนดิจิทัล จากการให้ หรือได้รับเป็นรางวัล
 5. ได้รับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน จากการถือครองโทเคนดิจิทัล/คริปโทเคอร์

*ผู้เกี่ยวข้องจะต้องยื่นแบบฯ ภ...90/91 สำหรับปีภาษีดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มี.. ของปีถัดไป*


หลักฐานประกอบการยื่นแบบฯ ภ
...90

 • จำนวนที่ซื้อ หรือขาย
 • มูลค่าของคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ณ วันที่ทำธุรกรรม
 • อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง
 • รายละเอียดผู้ซื้อหรือผู้ขาย สำหรับการซื้อ/ขาย คริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (ถ้ามี)
 • หลักฐานใบกำกับภาษีหรือ ใบเสร็จค่าใช้จ่าย
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

 

โทษหนักแค่ไหนหากไม่เสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล?

 • กรณีไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 5 ต่อเดือน
 • กรณีเจ้าพนักงานตรวจสอบออกหมายเรียก และปรากฏว่ามิได้ยื่นแบบเสียภาษี จะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มและเสียเบี้ยปรับอีก 1 เท่าหรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ
 • กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท
 • กรณีจงใจแจ้งข้อความเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จหรือฉ้อโกง เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท
 • กรณีเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี มีโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ภาษีเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งศึกษาข้อมูลเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ใน “คำแนะนำการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคริปโทเคอร์เรนซี/โทเคนดิจิทัล” โดยกรมสรรพากร คลิกที่นี่

อ้างอิงข้อมูล กรมสรรพากร