การลงทะเบียนใช้งาน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice

การลงทะเบียนใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการภาษีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการใช้กระดาษและต้นทุนค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีและการเงินอีกด้วย และต่อไปนี้คือขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

การลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปและคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ในบทความเรื่อง ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร? ส่วนในบทความนี้จะพาไปดูขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งาน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างถูกวิธี

ส่วนในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นในเบื้องต้นผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าสู่ระบบบริการ

 

การเข้าสู่ระบบการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี หรือมีหน้าที่ออกใบรับ สามารถยื่นคำขอ (บ.อ.01) และยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) ผ่านโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) โดยไม่ต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาแก่กรมสรรพากร และดำเนินการดังนี้

 

1. การเตรียมพร้อมก่อนลงทะเบียนเข้าใช้งาน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 1. จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NRCA)
 2. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer)
e-Tax Invoice & e-Receipt

*หมายเหตุ

 • ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกอื่นใด ที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) กับข้อมูลสำหรับใช้สร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอยู่ภายใต้การรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority หรือ Thailand NRCA) และการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Trust Server Principles and Criteria Authority (Web Trust for CAs) ปัจจุบันมีผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
 • บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด thaidigitalid.com
 • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) https://ca.inet.co.th

โดยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดเก็บด้วยอุปกรณ์ USB Token หรือ HSM

 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Token หรือ HSM ที่มีใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และตั้งค่าโปรแกรม
 3. ลงทะเบียน บ.อ.01 ผ่านโปรแกรมฯ โดยระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ระบบจะแสดงชื่อสถานประกอบการและที่ตั้งสำนักงาน ให้ตรวจสอบข้อมูล ระบุอีเมลที่ใช้ในการติดต่อกรมสรรพากร และลงลายมือชื่อ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 4. ตรวจสอบอีเมล เมื่อได้รับอนุมัติตามคำขอ บ.อ.01 แล้ว ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานประเภท ผู้ประกอบการ (Corporate) ในนามของสำนักงานใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วย CA ตามด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก และกำหนดรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง
 5. Log in เข้าสู่ระบบบริการสมาชิก ที่เว็บไซต์ https://etax.rd. go.th
ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นคำขอใช้ ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

*หมายเหตุ คำอธิบายเพิ่มเติม

ประเภทบัญชีผู้ใช้งาน

 • ผู้ประกอบการ (Corporate) เป็นบัญชีหลักที่กรมสรรพากรออกให้ สำหรับติดต่อกับกรมสรรพากร สามารถสร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบให้ผู้ใช้งานในองค์กร ทั้งแบบผู้ดูแลระบบ (Admin) และผู้ใช้งาน (User)
 • ผู้ดูแลระบบ (Admin) บัญชีผู้ใช้งานลำดับรองจากผู้ประกอบการ (Corporate) ถูกสร้างและกำหนดสิทธิ์จากผู้ประกอบการ (Corporate) โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถสร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานประเภท ผู้ใช้งาน (User) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง
 • ผู้ใช้งาน (User) เป็นบัญชีผู้ใช้งานลำดับสุดท้ายที่ผู้ประกอบการ (Corporate) หรือผู้ดูแลระบบ (Admin) สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างถูกวิธีตามรายละเอียดขั้นต้นนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการทราบแนวทางและเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนอย่างถูกวิธี เพื่อการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์มากที่สุด

 

ที่มา ข้อมูลและภาพจาก คำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน : OVERVIEW ภาพรวม การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th