ขโมยไฟหลวงขุดเหรียญ Crypto เสี่ยงคุก 10 ปี ปรับสูงสุด 2 แสน!!

กระแสสกุลเงินดิจิทัล หรือ Cryptocurrency มีแนวโน้มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ยอมทุ่มเงินกับเครื่องขุดเหรียญและสถานที่สำหรับทำเหมืองขุดโดยเฉพาะ ส่วนผู้ลงทุนกลุ่มที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ก็ยังมีทางเลือกในการลงทุนเพราะมีผู้ให้บริการรับฝากวางเครื่องขุดเหรียญให้เลือกมากมาย แต่การจะเลือกใช้ผู้ให้บริการเหล่านี้ต้องพิจารณาอย่างละเอียด ทั้งความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ราคากับการให้บริการที่ควรคุ้มค่า และที่สำคัญคือการใช้ไฟฟ้าที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญและผู้ให้บริการเหมืองต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย…เพราะรู้หรือไม่ว่าหากคุณเลือกใช้ผู้ให้บริการเหมืองลักลอบใช้ไฟฟ้าของหลวงนั้น ก็มีสิทธิที่คุณจะกลายเป็นผู้กระทำความผิดร่วมไปด้วย

การลักลอบใช้กระแสไฟฟ้ามีความผิดอย่างไร?

กระแสไฟฟ้า แม้จะไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ก็ถือเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ตามระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 ซึ่งคำว่า ทรัพย์สิน หมายความรวมทั้งทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้

ดังนั้น การลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า จึงถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ข้อหาลักทรัพย์

การลักลอบใช้ไฟฟ้า เพื่อขุดเหรียญใครผิดบ้าง?

การลักลอบใช้ไฟฟ้าที่มีความผิดตามกฎหมายกำหนดนั้น มีลักษณะการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ

1. การลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า โดยเจ้าพนักงานของรัฐไม่มีส่วนรู้เห็น

การกระทำการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการทำการดัดแปลง แก้ไข หรือกระทำการใดๆ กับอุปกรณ์ระบบการจ่ายไฟฟ้า มิเตอร์ หรืออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้มีการทำงานผิดปกติหรือแสดงตัวเลขใช้ไฟฟ้าที่มิเตอร์น้อยกว่าการใช้งานจริง หรือการต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้า จะส่งผลให้ผู้ที่กระทำการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า มีความผิดฐานลักทรัพย์

***สำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อขุดเหรียญ Cryptocurrency ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน หากมีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น จะส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดดังนี้

  • ผู้ให้บริการรับฝากวางเครื่องขุดเหรียญ หรือ เจ้าของเครื่องขุดเหรียญที่จัดทำในพื้นที่ของตัวเอง โดยกระทำการลักลอบใช้ไฟฟ้าจะมีความผิดทางอาญา ฐานลักทรัพย์
  • ผู้เช่าพื้นที่ฝากวางเครื่องขุดเหรียญ อาจมีความผิดในฐานะที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับผู้ให้เช่าพื้นที่

2. กรณีลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า โดยเจ้าพนักงานของรัฐมีส่วนรู้เห็น มีส่วนร่วม หรือรับผลประโยชน์ร่วมด้วย

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นในลักษณะของการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าในสถานที่ราชการ โดยมีเจ้าพนักงานของรัฐในสถานที่คอยอำนวยความสะดวก หรือหากเกิดในบริเวณบ้าน ตึกออฟฟิศ พนักงานราชการเหล่านั้นก็อำนวยการโดยปกปิดหรือช่วยเหลือ แลกกับการได้เงินสินบน ส่วนแบ่ง หรือผลประโยชน์ต่างๆ 

ซึ่งบทลงโทษที่เจ้าพนักงานของรัฐคนนั้นๆ จะได้รับนั้นจะมีทั้งทางวินัยและทางอาญาร่วมกัน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

บทลงโทษสำหรับผู้ลักลอบใช้ไฟฟ้า

1. โทษทางแพ่ง

เมื่อการไฟฟ้าตรวจพบว่ามีการละเมิดการใช้ไฟฟ้า จะสามารถดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกเก็บเงินค่าเสียหาย (ค่าเบี้ยปรับ ค่าไฟฟ้า หรือค่าเสียหายอื่นๆ) จากผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ที่อยู่อาศัย

โดยตามระเบียบของการไฟฟ้านั้น ได้มีการกำหนดอัตราค่าปรับในการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าไว้ ดังนี้

  • กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้าต่อไฟตรงจากสายเมนโดยมิได้ติดตั้งมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคำนวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับการต่อไฟตรงรวม (แอมป์) แล้วนำมาเปรียบเทียบคิดค่าเบี้ยปรับเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์
  • หากต่อไฟตรงจากสายเมนให้อาคารหรือที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้คำนวณขนาดอุปกรณ์ไฟฟ้ารวม (แอมป์) แยกเป็นแต่ละแห่ง แล้วนำมาเปรียบเทียบคิดค่าเบี้ยปรับเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์เป็นแต่ละแห่ง

2. โทษทางอาญา

บทลงโทษทางอาญานี้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ความผิดฐานลักทรัพย์ ตามแบบรรรมดา หรือลักทรัพย์ในเวลา สถานที่ หรือในเหตุการณ์ปกติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
  • ความผิดฐานลักทรัพย์ ที่กระทำในเวลากลางคืน หรือในบริเวณที่มีเหตุเพลิงไหม้ หรือในบริเวณที่มีอุบัติเหตุและอื่นๆตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ผู้ที่เข้าไปลักทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกสูงสุดตั้งแต่ 3-10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท

เครื่องขุดเหรียญที่ฝากวางกับเหมืองลักลอบใช้ไฟฟ้า จะถูกยึดหรือไม่?

เครื่องขุดเหรียญที่อยู่ในเหมืองลักลอบใช้กระแสไฟฟ้านั้น หากผู้กระทำผิดถูกดำเนินการตามกฎหมาย ศาลมีอำนาจสั่งริบเครื่องขุดเหรียญ Cryptocurrency ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33

ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ

(1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด หรือ

(2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มโดยได้กระทำความผิด เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด

ดังนั้น หากมีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้บริการรับฝากวางเครื่องขุดเหรียญ Cryptocurrency จะถือได้ว่าเครื่องขุดที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นของผู้ให้บริการเอง หรือของผู้ที่นำมาฝากวางนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้กระทำความผิด ศาลจึงมีอำนาจสั่งริบได้

DiTC Mining Center วางระบบเหมืองขุดเหรียญ ฝากเครื่องขุด รับฝากวางเครื่องขุด รับฝากเครื่องขุด รับฝากเครื่องขุดคริปโต รับฝากเครื่อง asic รับ ฝาก Rig รับฝากเครื่องขุด bitcoin

การลงทุนขุดเหรียญ Cryptocurrency อย่างชาญฉลาด ผู้ลงทุนเองควรพิจารณาเลือกผู้ให้บริการรับฝากวางเครื่องขุดเหรียญที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การลงทุนนั้นได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคุ้มทุน ที่สำคัญไม่ตกเป็นผู้มีความผิดฐานลักทรัพย์

สนใจบริการ บริการเช่าพื้นที่ฝากวางเครื่องขุดเหรียญ โดย บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ผู้ให้บริการด้านระบบเหมืองขุดเหรียญ Cryptocurrency ครบวงจร ติดต่อ

Tel. 0 2555 0999 

LINE : @ditc หรือ https://page.line.me/ditc